Tag: தேசிய கல்வி கொள்கை

தேசிய கல்வி கொள்கையில் இருந்து அரசு தவறினால் எதிராக நீதிமன்ற நடவடிக்கை

தேசிய கல்வி கொள்கையில் இருந்து அரசு தவறினால் எதிராக நீதிமன்ற நடவடிக்கை

R. Rishma- May 26, 2019

(FASTNEWS |COLOMBO) - தேசிய கல்வி கொள்கையில் இருந்து வெளியேறி மத்ரஸா பாடசாலைகளை பதிவு செய்வதற்காக அரசாங்கம் அனுமதி வழங்க முட்பட்டால், அதற்கு எதிராக நீதிமன்ற நடவடிக்கை ... மேலும்